De overname van een bedrijf is een belangrijke beslissing van de aandeelhouders. U heeft het informatiememorandum ontvangen, de ondernemer(s) ontmoet, synergiën in kaart gebracht en risico’s ingeschat. Er bestaat een ‘klik’ en het lijkt een perfecte match. Welke overname methode past bij de situatie?

Juridisch zijn er in grote lijnen twee soorten overname methodieken te onderscheiden, zijnde:

–        Activa passiva transactie
–        Overdracht van aandelen

Zowel juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch zijn er grote verschillen tussen beide methoden. Wij hebben in hoofdlijnen de juridische verschillen uiteengezet.

Activa passiva transactie
Bij een activa passiva transactie wordt veelal een deel van de activa en de passiva overgedragen. Hierbij valt te denken aan inventaris, personeel, machines en voorraden. Het werkkapitaal wordt meestal niet overgedragen en blijft bij de verkopende partij. Een uitzondering is de IB-ondernemer (eenmanszaak). Omdat een IB-ondernemer geen aandelen heeft, betreft een overname altijd een activa passiva transactie.

Bij de activa passiva transactie is het belangrijk om contractueel vast te leggen welke activa en passiva worden overgenomen. Alle elementen van de transactie dienen in detail te worden beschreven (IP-rechten, werktuigen, inventaris, voorraadartikelen etc). Wij raden u aan een jurist in de arm te nemen die dergelijke overeenkomsten kan structuren waardoor teleurstellingen achteraf worden voorkomen. Pandrechten zijn hierbij een aandachtspunt omdat de bank van de verkoper in vele gevallen een eerste pandrecht heeft en hiervan af dient te zien voordat de activa worden overgedragen.

Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is relatief eenvoudig. Hierbij worden de aandelen van de te verkopen onderneming verkocht. Alle activa, passiva, verplichtingen, rechten en personeel worden overgenomen. De gekochte onderneming verandert niet door de overname. Veelal wijzigt alleen de aandeelhouder. De overdracht vindt plaats bij de notaris via een notariële akte. De rechten en plichten gaan in één keer over en dit kan voor- en nadelen hebben. Eventuele katten-in-de-zak gaan ook mee. In de praktijk worden in de overeenkomst veelal (bank)garanties afgegeven om deze onzekerheid te mitigeren, zodat het minder invloed heeft op de koopprijs. Het is immers een risico voor de koper.

Fiscale aandachtspunten
Bij een activa passiva transactie wordt bij de verkoper vennootschapsbelasting geheven door de belastingdienst over de fiscale winst (lees ontvangen goodwill). De koper heeft fiscaal een voordeel omdat de betaalde goodwill kan worden afgeschreven ten laste van het fiscale resultaat (voordeel). De afschrijvingsperiode hangt af van de feiten en omstandigheden. In de praktijk bedraagt de afschrijvingsperiode vaak tussen de 5 tot 10 jaar. Het voordeel van de koper is derhalve kleiner dan de belasting die de verkoper dient te betalen. De koper kan de verkoper derhalve niet volledig compenseren. Dit is een mooi element voor onderhandelingen in de praktijk.

Bij een verkoop van aandelen vanuit een BV valt de overdrachtssom onder de deelnemingsvrijstelling van de verkopende BV. Hier wordt dus in beginsel geen heffing gerekend door de belastingdienst. Bij uitkering naar privé zijn de reguliere heffingen vanuit Box 2 van toepassing. De koper heeft ook geen mogelijkheid tot afschrijving van de betaalde goodwill ten laste van het fiscale resultaat.

Opsommend
Er bestaan voor- en nadelen aan beide methoden van overname in de juridische en fiscale zin. De ideale structuur voor zowel de koper als verkoper hangen af van de feiten en omstandigheden, zoals: (i) aard activiteiten, (ii) risico’s in de onderneming, (iii) aanwezigheid van vastgoed en (iv) wensen van beide partijen. De ideale structuur dient dus per transactie beoordeeld te worden.

Iedere overname is verschillend en kan daardoor fiscale consequenties hebben. Mocht u vrijblijvend met ons van gedachten willen wisselen, dan staan wij hier altijd voor open. Koffie bij ons of bij u?

Volg ons op LinkedIn en check onze coole site voor vacatures.

www.theauditgeneration.nl