Ons kenniscentrum is ingericht om betrouwbare kennis te delen met ondernemers.
In onze blogs beschrijven wij de actuele thema’s waarmee onze klanten worstelen.
Wij proberen zoveel mogelijk kennis gratis weg te geven dus maak er gebruik van!

Terugneming bijzondere waardevermindering

december 2020|

Als u in het verleden een bijzondere waardevermindering heeft doorgevoerd, is het van belang dat u in de gaten houdt of deze waardevermindering is blijven bestaan of wellicht (deels) teruggenomen dient te worden.

De continuiteitsveronderstelling over het boekjaar 2020

december 2020|

De continuïteitsveronderstelling van de bedrijfsactiviteiten is de basis voor het opstellen van de jaarrekening. Deze continuïteitsveronderstelling is de verantwoordelijkheid van het management. Een continuïteitsveronderstelling is in sommige gevallen onderhevig aan onzekere toekomstige uitkomsten

The Audit Generation ontvangt SRA lidmaatschap

december 2020|

Accountantskantoor The Audit Generation heeft onlangs het lidmaatschap van SRA ontvangen. Het kantoor opereert vanuit Utrecht nu nog met z’n tienen, maar groeit sterk door. Momenteel zoekt The Audit Generation nog enthousiaste assistenten,

Onderhanden projecten in de jaarrekening – deel 2

december 2020|

Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, vaak in verschillende verslagperioden. Dit maakt de

Onderhanden projecten in de jaarrekening – deel 1

december 2020|

Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, vaak in verschillende verslagperioden. Dit maakt de

Vrijstelling voor tussenconsolidatie

december 2020|

Waarom consolideren niet altijd verplicht is! De wet (artikel 2:406 lid 1 BW) vereist dat een rechtspersoon die aan het hoofd staat van een groep, een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Een rechtspersoon kan in een

Bijzondere waardevermindering

december 2020|

Naast systematische verlagingen van de boekwaarden van activa door bijvoorbeeld afschrijvingen kunnen zich bijzondere waardeverminderingen voordoen. Dit blog gaat in op dergelijke waardeverminderingen. In het volgende blog zullen we nader in gaan op

Aankoop van aandelen versus activa passiva transactie

december 2020|

De overname van een bedrijf is een belangrijke beslissing van de aandeelhouders. U heeft het informatiememorandum ontvangen, de ondernemer(s) ontmoet, synergiën in kaart gebracht en risico’s ingeschat. Er bestaat een ‘klik’ en het

Het kasstroomoverzicht is vaak fout!

november 2020|

In de praktijk is het kasstroomoverzicht een ondergeschoven kindje. Het wordt als laatste opgesteld en is vaak een rekenkundige exercitie op basis van de balans. Klopt dit eigenlijk wel? Vaak niet! Hoe dient

Vereisten bestuursverslag

november 2020|

Voor middelgrote en grote ondernemingen geldt een verplichting tot het opstellen van een bestuursverslag. Ook voor (kleine) organisaties zonder winststreven is het bestuursverslag een vereist onderdeel van het financiële verslag. In zowel de

Voorziening of een niet in de balans opgenomen verplichting?

november 2020|

Het onderscheid tussen een voorziening en een ‘niet in de balans opgenomen verplichting’ is niet voor iedereen duidelijk en gaat in de praktijk daardoor regelmatig mis waardoor er discussie met uw accountant ontstaat.

Transacties in vreemde valuta

oktober 2020|

Een onderneming kan te maken krijgen met transacties in vreemde valuta doordat zij bijvoorbeeld goederen of diensten koopt of verkoopt waarvan de prijs in vreemde valuta luidt of geld leent of uitleent en

Wat te doen bij een datalek?

september 2020|

Heeft u al te maken gehad met een datalek? Sinds januari 2016 is het verplicht om bepaalde datalekken te melden en sinds een jaar (vanaf 25 mei 2018) moet u ook alle datalekken

Schattingswijziging

juni 2019|

Kan een schattingswijziging ook een foutieve jaarrekening van vorig boekjaar betekenen? Uw accountant gaat deze vraag stellen en deze is in de praktijk vaak moeilijk te duiden. Met name de feitelijke gebeurtenissen na

Stelselwijziging

juni 2019|

Het is soms moeilijk een schattingswijziging te onderscheiden van een stelselwijziging. Onderscheid tussen een stelselwijziging en een schattingswijziging is van groot belang voor de juiste verwerking in de jaarrekening. Weet u niet meer

Classificatie van een leaseovereenkomst

juni 2019|

Het classificeren van een leaseovereenkomst en het verwerken van de leaseovereenkomst in de jaarrekening kan de nodige vragen met zich meebrengen. In de komende twee blogs geven wij antwoord op deze vragen. Weet

Kleine aanpassing van de verslaggevingsregels inzake leasing

juni 2019|

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de verslaggevingsregels inzake leasing op twee onderwerpen aangepast. De wijzigingen zijn van toepassing voor verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. Eerdere toepassing van de

Gebeurtenissen na balansdatum

mei 2019|

Gebeurtenissen na balansdatum kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben. Wanneer moet de jaarrekening worden aangepast als gevolg van gebeurtenissen na balansdatum en welke toelichting dient in de jaarrekening opgenomen te worden over

De autoriteit Persoonsgegevens wordt strenger in 2019

mei 2019|

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) pas één boete uitgedeeld. Dat staat in haar jaarverslag over 2018. De AP heeft echter voorgenomen in 2019 strenger

Actuele waarde bij vastgoed voor eigen gebruik

mei 2019|

In de praktijk bestaan vragen over de juiste toepassing van de waarderingsgrondslag actuele waarde, het verschil tussen actuele kostprijs en actuele waarde en de verwerking van herwaarderingen en afschrijvingen. In het vorige blog hebben we

Actuele waarde bij vastgoedbeleggingen

mei 2019|

In de praktijk bestaan vragen over de juiste toepassing van de waarderingsgrondslag actuele waarde, het verschil tussen actuele kostprijs en actuele waarde en de verwerking van herwaarderingen en afschrijvingen. In de komende twee blogs gaan

Transacties met verbonden partijen in de jaarrekening

mei 2019|

Het toelichten in de jaarrekening van transacties met verbonden partijen gaat regelmatig mis in de praktijk. Wanneer dient een toelichting opgenomen te worden en wat dient er toegelicht te worden? In dit blog

SBR publicatiestukken niet conform de laatste wetswijzigingen

mei 2019|

Op 19 september 2018 zijn met de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 een aantal wetswijzigingen in werking getreden die betrekking hebben op de inrichting van de jaarrekening. Om een juiste digitale deponering toch

Bezoldiging bestuurder(s) en commissarissen in de jaarrekening

mei 2019|

Toelichten van je bezoldiging is in sommige gevallen niet wenselijk. Wanneer moet de bezoldiging van de bestuurder(s) en commissarissen toegelicht worden in de jaarrekening en welke onderdelen inzake de bezoldiging bestuurder(s) en commissarissen

Feest! De werkkostenregeling wordt verruimd per 2020!

april 2019|

De belastingdienst deelt uit en verruimt de werkkostenregeling (WKR) per 2020. Via de WKR kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé

DGA en salaris

april 2019|

Stelling: een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA) is altijd verplicht aan zichzelf jaarlijks € 45.000 salaris uit te keren. Als je denkt dat deze stelling juist is of als je eigenlijk niet weet

Laat jij geld liggen? Innovatie en de Innovatiebox

april 2019|

Innovatie in het bedrijfsleven wordt gesteund door de Nederlandse overheid middels de innovatiebox. Ben je benieuwd wanneer een onderneming hiervoor in aanmerking komt en op welke wijze de onderneming fiscaal gesteund wordt voor

U innoveert maar krijgt geen belastingvoordeel! Waarom niet?

april 2019|

Innovatie in het bedrijfsleven wordt gesteund door Nederlandse overheid middels de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (hierna: WBSO). Ben je benieuwd wanneer een onderneming hiervoor in aanmerking komt en op welke wijze de

DGA lening en box 2

april 2019|

Als je meer dan €500.000 uit je BV leent kun je dit maar beter lezen! Vorig jaar heeft het kabinet aangekondigd dat lenen door de DGA vanuit de BV vanaf 2022 fiscaal minder

Rijdt de slimme DGA zijn auto privé of toch zakelijk?

april 2019|

Een DGA is gecharmeerd van een fiscale optimalisatie van zijn bedrijfsvoering en privévermogen.  De aanschaf van een auto is hierbij een veelvuldig besproken onderwerp met de accountant, omdat de keuze afhangt van de

Wanneer is sprake van een personal holding?

maart 2019|

De wet (artikel 2:406 lid 1 BW voor degene die dit graag wil weten 😊) vereist dat een rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van zijn

Wijziging in de verwerkingswijze van kosten van groot onderhoud

maart 2019|

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in haar bundel jaareditie 2018 een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de verwerkingswijze van kosten voor groot onderhoud. Deze wijziging is ingegaan voor boekjaren die ingaan op

Wijziging van de termijnen inzake verliesverrekening

maart 2019|

Een van de zaken die opgenomen is in de ‘Wet Bronbelasting 2020’ betreft een inperking van de verliesverrekeningstermijn in de vennootschapsbelasting. Wij horen u denken, verliesverrekening, hoe werkt dat ook alweer? Dat zullen

Nadere voorschriften inzake niet naleving van wet- en regelgeving

maart 2019|

Per 1 januari 2019 is nieuwe regelgeving in werking getreden inzake niet naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op alle accountants in Nederland (zowel openbaar accountants, accountants in business, overheidsaccountants

Vereisten bestuursverslag stichtingen en verenigingen

maart 2019|

Voor middelgrote en grote ondernemingen geldt een verplichting tot het opstellen van een bestuursverslag. Ook voor (kleine) organisaties zonder winststreven (hierna: stichtingen en verenigingen) is het bestuursverslag een vereist onderdeel van het financiële

Wet Normering Topinkomens deel 1

maart 2019|

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Dit maximum is ongeveer gelijk aan het

Wet Normering Topinkomens deel 2

maart 2019|

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Dit maximum is ongeveer gelijk is

Wet Normering Topinkomens deel 3

maart 2019|

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Dit maximum is ongeveer gelijk is