Het verwerken van een leasecontract in de jaarrekening kan de nodige vragen met zich meebrengen. In dit blog geven wij antwoord op deze vragen. Weet u niet (meer) precies op welke wijze een operational of een financial leasecontract in uw jaarrekening verwerkt dient te worden, lees dan dit blog. In dit blog gaan we nader in op de verwerkingswijze van een leasecontract in de jaarrekening van de lessee.

Zoals in het vorige blog reeds vermeld zijn er twee soorten leases te onderscheiden. Dit betreffen financial lease en operational lease. Het op de juiste wijze classificeren van een leaseovereenkomst is van groot belang aangezien de verwerkingswijze in de jaarrekening van beide soorten overeenkomsten anders is, wat onder andere invloed heeft op de financiële ratio’s. Onderstaand beschrijven wij de verwerkingswijze van zowel financial lease als operational lease in de jaarrekening van de lessee (huurder).

De verwerkingswijze van financial lease in de jaarrekening van de lessee

Eerste verwerking bij aanvang van de leaseperiode
Bij financiële leases dienen het leaseobject en de daarmee samenhangende schuld bij de aanvang van de leaseperiode in de balans van de lessee te worden opgenomen. Het leaseobject wordt verwerkt als activapost en de leaseverplichting wordt verwerkt onder de langlopende schulden respectievelijk de kortlopende schulden, al naar gelang van toepassing. Bij de aanvang van de leaseperiode worden zowel het geleasede actief als de leaseverplichting voor hetzelfde bedrag verwerkt met uitzondering van de initiële directe kosten van de lessee, die worden toegevoegd aan de waardering van het actief.

Bij specifieke lease activiteiten worden vaak initiële directe kosten gemaakt, zoals de kosten van het onderhandelen over en afsluiten van leaseovereenkomsten. De kosten die direct toerekenbaar zijn aan de activiteiten die door de lessee worden verricht voor de totstandkoming van een financiële lease mogen toegevoegd worden aan het te activeren bedrag van het geleasede actief.

Het leaseobject en de daarmee samenhangende schuld worden op de balans opgenomen tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. Voor de berekening van deze contante waarde dient de impliciete rentevoet gehanteerd te worden. Als deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, dient de marginale rentevoet* te worden gehanteerd.

Voorbeeld voor de berekening van de impliciete rentevoet
Leaseperiode bedraagt 8 jaar.
Leasebetalingen jaar 1 t/m 8 bedragen € 29.382,40
Verwachte restwaarde jaar 8 bedraagt € 10.000,00
Reële waarde leaseobject bedraagt € 150.000,00.
De impliciete rentevoet volgt uit de gelijkstelling van enerzijds de contante waarde van de minimale leasebetalingen en de verwachte restwaarde en anderzijds de reële waarde van het leaseobject.
Bij een disconteringsvoet van 12% zijn de betreffende bedragen gelijk aan elkaar, namelijk: € 145.961,20 + € 4.038,80 = € 150.000,00. De impliciete rentevoet bedraagt in dit geval 12%.

* De marginale rentevoet is de rentevoet waartegen de lessee een soortgelijke lease zou hebben kunnen afsluiten, of — indien die niet kan worden vastgesteld — de rentevoet waartegen de lessee op het tijdstip van het aangaan van de lease het bedrag nodig voor de aankoop van het actief zou hebben kunnen lenen voor een overeenkomstige tijdsduur en met overeenkomstige zekerheid.

Waardering na eerste verwerking
De verwerking van een financiële lease leidt tot de verantwoording van zowel afschrijvingslasten over het leaseobject, als rentelasten over de leaseverplichting.

De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig aan elke periode toegerekend dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de (in iedere periode gemiddelde) resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Om praktische redenen kan een methode van berekening worden gebruikt die deze wijze van toerekening benadert. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last  verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.

Als er geen redelijke zekerheid is dat de lessee eigenaar wordt aan het einde van de leaseperiode, wordt het leaseobject afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object.

De verwerkingswijze van operational lease in de jaarrekening van de lessee
Een operationele lease kan nooit aanleiding geven tot activering van het leaseobject bij de lessee. Wel zal de lessee, indien verplichtingen over langere perioden tot bedragen van betekenis zijn aangegaan, daarvan in de toelichting mededeling worden gedaan onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Bij een operationele lease dient de lessee de leasebetalingen (exclusief vergoeding voor dienstverlening zoals de kosten voor verzekering en onderhoud) lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening te verwerken tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. Eventuele vergoedingen die de lessor betaalt aan de lessee of derden als stimulering voor de lessee om een overeenkomst te sluiten worden door de lessee verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode, op lineaire wijze tenzij, een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Mocht u vragen hebben over de verwerkingswijze van een leaseovereenkomst in uw jaarrekening of over andere verslaggevingsonderwerpen, dan helpen wij u graag. Houd onze blogs in de gaten!

Volg ons op LinkedIn en check onze coole site voor vacatures!