Onderhanden projecten in de jaarrekening – deel 2

Schrijver

TAG

Datum

19 december 2020

Categorieën

Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, vaak in verschillende verslagperioden. Dit maakt de verwerking soms lastig. We besteden twee blogs aan onderhanden projecten. In het vorige blog zijn we nader in gegaan op de verwerking en waardering van projectopbrengsten en -kosten. Dit blog gaat in op de presentatie van onderhanden projecten in de balans en in de winst-en-verliesrekening en de toelichtingsvereisten in de jaarrekening.

Hoe ziet de presentatie van de onderhanden projecten in de balans eruit?
Onderhanden projecten worden in een afzonderlijk post in de balans gepresenteerd.

De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo van:

 • gedeclareerde termijnen
 • gerealiseerde projectkosten
 • toegerekende winst
 • verwerkte verliezen

De post onderhanden projecten representeert een bedrag dat te vorderen is van de opdrachtgever (indien actief) of een bedrag dat verschuldigd is aan de opdrachtgever (indien passief) voor nog te verrichten werkzaamheden of een vooruit ontvangen bedrag. Onderhanden projecten in de balans geven de opbrengstwaarde weer van reeds verrichte prestaties gedurende de uitvoering van het project die al zijn verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) beveelt aan om een onderhanden project in de balans te presenteren als een gesaldeerde post van de per project gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen. Als het saldo van het onderhanden project een:

 • debetstand vertoont, wordt het nettobedrag gepresenteerd als een vlottend actief tussen voorraden en vorderingen;
 • een creditstand vertoont, wordt het nettobedrag gepresenteerd als een kortlopende schuld.

Als alternatief op de bovenstaande verwerkingsmethode acht de RJ het aanvaardbaar om het saldo van alle onderhanden projecten als één totaal te verwerken en te presenteren in de balans. De uitsplitsing van de debet- en creditstanden van individuele projecten wordt in de toelichting weergegeven. Een debetstand betreffen de onderhanden projecten waarvan de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst de gedeclareerde termijnen en de verwerkte verliezen overtreffen en een creditstand betreffen de onderhanden projecten waarvan de gedeclareerde termijnen en de verwerkte verliezen de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst overtreffen.

Hoe ziet de presentatie van de opbrengsten en kosten van de onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening eruit?
De presentatie is afhankelijk van de wijze waarop de winst-en-verliesrekening is opgesteld. Dit kan door toepassing van het categoriale model of het functionele model.

Bij de categoriale indeling worden de kosten samengevoegd naar hun aard (bijvoorbeeld afschrijvingen, aangekochte materialen, transportkosten, personeelsbeloningen en advertentiekosten) en worden niet verder gespreid over verschillende functies binnen de organisatie. Bij een functionele indeling worden kosten geclassificeerd op basis van hun functie als onderdeel van de kostprijs van de omzet of bijvoorbeeld als onderdeel van distributie- of beheerskosten.

Categoriaal model
Als de winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het categoriale model dan worden de gerealiseerde projectopbrengsten als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd als:

 • netto-omzet; of
 • wijziging in onderhanden projecten, zolang het project nog niet is voltooid. In het jaar van voltooiing van het onderhanden project worden de totale projectopbrengsten gepresenteerd als netto-omzet, waarbij de cumulatieve projectopbrengsten verantwoord tot en met de voorgaande perioden worden gepresenteerd als (aanpassing op de) wijziging in onderhanden projecten.

De projectkosten worden in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd naar de aard van de kosten.
De som van de posten netto-omzet en wijziging in onderhanden projecten dient in een afzonderlijke tussentelling te worden weergegeven. De som kan worden aangeduid als ‘projectopbrengsten’ of ‘bedrijfsopbrengsten’. Deze tussentelling geeft een indicatie van de omvang van de bedrijfsactiviteiten.

Let op: Voor de bepaling van de grootte van de rechtspersoon dient bovengenoemde tussentelling gehanteerd te worden voor het groottecriterium ‘netto-omzet’.

Functioneel model
Als de winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model dan worden de gerealiseerde projectopbrengsten als netto-omzet in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd.

De projectkosten worden in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd naar de functie van de kosten. Gewoonlijk worden de projectkosten aangemerkt als kostprijs van de omzet.

Wat dient in de toelichting opgenomen te worden inzake onderhanden projecten?
In de jaarrekening dient het volgende te worden opgenomen inzake onderhanden projecten:

 • de opbrengsten uit onderhanden projecten die in de periode in de winst-en-verliesrekening zijn verantwoord;
 • de gebruikte methode voor de verantwoording van projectopbrengsten in de winst-en-verliesrekening*; en
 • de gebruikte methode voor de bepaling van de mate van de verrichte prestaties bij de uitvoering van onderhanden projecten*.

* In het vorige blog zijn we nader ingegaan op de methoden voor verantwoording van projectopbrengsten en de methoden voor de bepaling van de mate van de verrichte prestaties.

Ten aanzien van de onderhanden projecten per balansdatum dient te worden vermeld:

 • het cumulatief totaal van tot dan toe verantwoorde projectopbrengsten;
 • het totaal van ontvangen voorschotten;
 • in de situatie waarbij de rechtspersoon formeel in gebreke is gesteld, het totaal van de bedragen die door de opdrachtgevers zijn ingehouden op de gedeclareerde termijnen, en
 • het bedrag inzake geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties indien en voor zover deze worden gepresenteerd als onderdeel van onderhanden projecten.

Mocht u vragen hebben over onderhanden projecten in uw jaarrekening of over andere verslaggevingsonderwerpen, dan helpen wij u graag. Houd onze blogs in de gaten!

Volg ons op LinkedIn en check onze website voor vacatures!

www.theauditgeneration.nl

Partner

drs. Mark van Diermen RA

2021-10-13T09:59:52+01:00
Go to Top